เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 8

เป้าหมายความเข้าใจ:   นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสถานการณ์วิธีคิดที่หลากหลาย และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ปรับประยุกต์ใช้ได้
................................................................
Week
Input
Process
Output
Outcome
8

12-16 ธ.ค.59
โจทย์
-โจทย์ปัญหาสถานการณ์(พีชคณิต)
- เตรียมพร้อมวิเคราะห์โจทย์o-net /PISA

คำถาม
- โต๊ะอาหารแต่ละตัว จัดที่นั่งได้ 8 ที่นั่ง เมื่อนำโต๊ะ 2 ตัวมาต่อกันจะจัดที่นั่งได้ดังรูป ถ้านำโต๊ะมาต่อกัน 8 ตัว จะจัดที่นั่งได้กี่ที่นั่ง
- นักเรียนจะออกแบบวิธีคิดอย่างไร ในการแก้ปัญหาโจทย์สถานการณ์

เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอวิธีคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์o-net /PISA
- นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์o-net /PISA
Brainstorm
- ร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์o-net /PISA
Wall Thinking
- ติดชิ้นงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์o-net /PISA

- ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- แผ่นภาพชุดรูปร่างเรขาคณิต
- ไม้เมตร
- ไม้บรรทัด(ขนาดต่างๆ)

วันจันทร์
ชงครูพานักเรียนเล่นเกมกระตุ้นการคิด ตัวเลขที่หายไป
 “ให้นักเรียนหาคำตอบจากคำให้การ นักเรียนมีวิธีคิด/เหตุผลอย่างไร?”

วันอังคาร
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม มีเม็ดยางให้ 12 เม็ด หยิบได้ 1,2,3 เม็ดก็ได้ต่อครั้ง คนหยิบสุดท้ายเป็นคนแพ้ และจะทำอย่างไรให้คนแรกที่หยิบเป็นคนชนะ
เชื่อม
แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 4 คน 2 คนแรกเล่น 2 คนหลังสังเกต แล้วสลับกัน ให้เวลา 20 นาที
นักเรียนเสนอความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้อง ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน  เช่น  มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่ อะไรบ้าง”  นักเรียนเห็นแบบรูปที่ซ่อนอยู่ได้อย่างไร เพราะเหตุใด
ชง
- ครูกระตุ้นการคิดด้วย “ จากรูป พื้นที่ส่วนที่ไม่ได้แรเงา เท่ากับกี่ตารางเมตร"

เชื่อม
- นักเรียนเสนอความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้อง ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน  เช่น  มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่ อะไรบ้าง” ครูถามนักเรียนต่อว่า ลุงเพิ่มต้องการทำทางเดินรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยวัดจากขอบที่ดินเข้าไปด้านละ 1 เมตร ถ้าที่ดิน มีความยาวด้านละ 17 เมตร ทางเดินมีพื้นที่กี่ตารางเมตร นักเรียนเสนอความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้อง ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน  เช่น  มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่   จากนั้นครูให้นักเรียนขึ้นทำงานรายบุคคล
ใช้
ครูเขียนโจทย์ปัญหาสถานการณ์ ไว้บนกระดานให้นักเรียนทำลงในสมุด พร้อมแสดงวิธีคิด
เชื่ือม
นำเสนอวิธีคิดบนกระดาน
สร้างโจทย์ปัญหาสถานการณ์ และให้เพื่อนๆแสดงวิธีคิด

2

วันพฤหัส - วันศุกร์

ชง- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1.75 เมตร ยาว 2.50 เมตร นำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีพื้นที่ 1,750 ตารางเซนติเมตร จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูป
เชื่อม
- นักเรียนเสนอความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้อง ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน  เช่น  มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่ อะไรบ้าง”  ครูถามนักเรียนต่อว่าสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 18 เมตร ยาว 23 เมตร ลึก 5.5 เมตร มีน้ำอยู่ 2/3 ของสระน้ำ น้ำในสระ มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร
- ครูเขียนโจทย์ปัญหาสถานการณ์ ไว้บนกระดานให้นักเรียนทำลงในสมุด พร้อมแสดงวิธีคิด

ชง
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยอาหารไทยที่นักท่องเที่ยวชอบรับประทาน
 “ ถ้ารายจ่ายทั้งหมดคือ 16,000 บาท ค่าอาหารมากกว่าค่าพาหนะเท่าไร
เชื่อม
นักเรียนเสนอความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้อง ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน  เช่น  มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่ อะไรบ้าง” ครูถามนักเรียนต่อว่า แม่ค้าซื้อแตงโม 150 ผล ราคา 3,600 บาท แล้วนำไปขายผลละ 30 บาท เมื่อขายหมดแม่ค้าได้กำไร กี่เปอร์เซ็นต์  นักเรียนเสนอความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้อง ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน  เช่น  มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่   จากนั้นครูให้นักเรียนขึ้นทำงานรายบุคคล
ใช้
- ครูเขียนโจทย์ปัญหาสถานการณ์ ไว้บนกระดานให้นักเรียนทำลงในสมุด พร้อมแสดงวิธีคิด
เชื่อม
- นำเสนอวิธีคิดบนกระดาน
- สร้างโจทย์ปัญหาสถานการณ์ และให้เพื่อนๆ แสดงวิธีคิด
ภาระงาน
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา
 - นักเรียนช่วยกันหาวิธีคิดที่แตกต่าง และสร้างสรรค์โจทย์ใหม่
- นักเรียนแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนทำใบงาน

ชิ้นงาน
- ใบงาน / โจทย์การคิด
- ชิ้นงานสร้างสรรค์จากกิจกรรมเกมการคิด
- สรุปความเข้าใจนชิ้นงานรูปแบบที่หลากหลาย
ความรู้
   นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสถานการณ์วิธีคิดที่หลากหลาย และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ปรับประยุกต์ใช้ได้
ทักษะ
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์o-net /PISA
ในรูปแบบโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น และสามารถสร้างโจทย์ให้ผู้อื่นฝึกคิดได้
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์o-net /PISA
ทักษะการคิด
- นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์จากแบบรูปที่กำหนดให้ และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ
- นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธีคิดและการนำเสนองานในมิติที่หลากหลาย
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเรียนรู้กับผู้อื่นอย่างมีความสุข
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ความอดทน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


....
..........................................................

      โจทย์ปัญหาสถานการณ์(พีชคณิต) ร่วมกันออกแบบการคิดวิเคราะห์ หาวิธีการที่หลากหลาย เพื่อนำสู่คำตอบ ครูกำหนดสถานการณ์โจทย์ให้ได้ร่วมออกแบบคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงให้เห็นความเข้าใจผ่านกระบวนการถ่ายทอด/ ด้วยวิธีคิดที่มากกว่า 1 วิธี 


_ครูนำภาพโจทย์พื้นที่มาให้พี่ได้ร่วมแลกเปลี่ยน ลองทำร่วมกัน/ ออกแบบวิธีคิดใหม่ๆร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีมิติที่หลากหลาย เชื่อมโยง


.. และร่วมแลกเปลี่ยนกันและกัน ด้วยวิธีต่างๆ ผ่านรูปแบบที่แต่ละคนถนัด

1 ความคิดเห็น:

  1. โจทย์ปัญหาสถานการณ์(พีชคณิต) ร่วมกันออกแบบการคิดวิเคราะห์ หาวิธีการที่หลากหลาย เพื่อนำสู่คำตอบ ครูกำหนดสถานการณ์โจทย์ให้ได้ร่วมออกแบบคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงให้เห็นความเข้าใจผ่านกระบวนการถ่ายทอด/ ด้วยวิธีคิดที่มากกว่า 1 วิธี

    _ครูนำภาพโจทย์พื้นที่มาให้พี่ได้ร่วมแลกเปลี่ยน ลองทำร่วมกัน/ ออกแบบวิธีคิดใหม่ๆร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีมิติที่หลากหลาย เชื่อมโยง
    .. และร่วมแลกเปลี่ยนกันและกัน ด้วยวิธีต่างๆ ผ่านรูปแบบที่แต่ละคนถนัด

    ตอบลบ