เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 10

เป้าหมายความเข้าใจ- นักเรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยต่างๆที่เรียนมา และสรุปองค์ความรู้ นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้
..........................................................
Week
Input
Process
Output
Outcome
10

26-28 ธ.ค.59
โจทย์
สรุปองค์ความรู้คณิต (หลังเรียน) ระดับชั้น ป.5 Quarter 3/59

คำถาม
- นักเรียนจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าตนเองได้เรียนรู้และมีความเข้าใจอะไรในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับ Quarter 2
เครื่องมือคิด
- Show and Share
นำเสนอความเข้าใจจากชิ้นงานที่ถ่ายทอด
- Wall thinking
ติดชิ้นงานสรุปองค์ความรู้Quarter 3

- ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศการเรียนรู้คณิต
วันจันทร์ – วันอังคาร
ชง: ครูพานักเรียนเล่นเกมกระตุ้นการคิด จากโจทย์ย้ายตัวเลข
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน และเชื่อมโยงเข้าสู่สาระการเรียนรู้
เชื่อม
: นักเรียนร่วมนำกระบวนการคิด
ใช้: นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโจทย์ฝึกทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์

วันพุธ – วันศุกร์
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นด้วยคำถาม
นักเรียนจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร
นักเรียนคิดว่าตนเองได้เรียนรู้และมีความเข้าใจอะไรในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับ Quarter 2 
เชื่อม: นักเรียนและครูร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกันจัดนิทรรศการการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชื่อมโยงของวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาอื่นๆ

ใช้: นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน และร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ สรุปองค์ความรู้คณิต (หลังเรียน)
ระดับชั้น ป.5
 Quarter 3/59

ภาระงาน

- นักเรียนได้เล่นเกมย้ายตัวเลข

 - นักเรียนช่วยกันหาวิธีคิดที่แตกต่าง และสร้างสรรค์โจทย์ใหม่
- นักเรียนแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนทำใบงาน

ชิ้นงาน

- ใบงาน / โจทย์การคิด

- ชิ้นงานสร้างสรรค์จากกิจกรรมเกมการคิด
- สรุปความเข้าใจ(ก่อนเรียน) ในชิ้นงานรูปแบบที่หลากหลาย
ความรู้

   นักเรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยต่างๆที่เรียนมา และสรุปองค์ความรู้ นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้


ทักษะ
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์
ในรูปแบบโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น และสามารถสร้างโจทย์ให้ผู้อื่นฝึกคิดได้
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปราย
ทักษะการคิด
- นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์จากแบบรูปที่กำหนดให้ และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ
- นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธีคิดและการนำเสนองานในมิติที่หลากหลาย
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเรียนรู้กับผู้อื่นอย่างมีความสุข
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ความอดทน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

................................................................การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของพี่ๆ ป.5 ใน Quarter 3 นี้
      เห็นพัฒนาความแตกต่าง ความหลากหลายของการเรียนรู้ เข้าใจในแต่ละเรื่องและสามารถสร้างโจทย์ใหม่หรือถ่ายทอดได้


     ในส่วนของพี่ๆ ที่ต้องส่งเสริมก็เข้ามาเรียนเพิ่มกับคุณครูในช่วงเย็นก่อนลับบ้าน 10-20 นาที ซึ่งมองเห็นความแตกต่างจากQuarter 2 ที่ผ่านๆมา  เช่น พี่ชมพู่ อยากเรียนรู้ทุกวิชาช่วงหลังเลิกเรียนวันละ 15 นาที มาขออ่านหนังสือหรือฝึกๆทำโจทย์การคิดทางคณิตฯทุกๆวัน


...ประมวลสรุปองค์ความรู้ของแต่ละระดับชั้นของพี่ๆ ก็ทำผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย เพื่อเห็นความเข้าใจ ความแตกต่างในการถ่ายทอดความเข้าใจผ่านงานชิ้นนี้
ชื่นชมๆทุความตั้งใจในการเรียนรู้ของพี่ๆ ทุกคนมากครับ

1 ความคิดเห็น:

 1. การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของพี่ๆ ป.5 ใน Quarter 3 นี้
  เห็นพัฒนาความแตกต่าง ความหลากหลายของการเรียนรู้ เข้าใจในแต่ละเรื่องและสามารถสร้างโจทย์ใหม่หรือถ่ายทอดได้

  ในส่วนของพี่ๆ ที่ต้องส่งเสริมก็เข้ามาเรียนเพิ่มกับคุณครูในช่วงเย็นก่อนลับบ้าน 10-20 นาที ซึ่งมองเห็นความแตกต่างจากQuarter 2 ที่ผ่านๆมา เช่น พี่ชมพู่ อยากเรียนรู้ทุกวิชาช่วงหลังเลิกเรียนวันละ 15 นาที มาขออ่านหนังสือหรือฝึกๆทำโจทย์การคิดทางคณิตฯทุกๆวัน

  ...ประมวลสรุปองค์ความรู้ของแต่ละระดับชั้นของพี่ๆ ก็ทำผ่านชิ้นงานที่หลากหลาย เพื่อเห็นความเข้าใจ ความแตกต่างในการถ่ายทอดความเข้าใจผ่านงานชิ้นนี้
  ชื่นชมๆทุความตั้งใจในการเรียนรู้ของพี่ๆ ทุกคนมากครับ

  ตอบลบ