เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 6

เป้าหมายความเข้าใจ:เข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับโอกาสและความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้ อีกทั้งยังสามารถนำความเข้าใจไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้
................................................................
Week
Input
Process
Output
Outcome
6

21-25 พ.ย.59
โจทย์
ความน่าจะเป็น

คำถาม
- โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 1 ครั้ง โอกาสที่จะออกหัวและก้อยเป็นอย่างไร
- โยนเหรียญบาท 2 เหรียญ พร้อมกันโอกาสที่ขึ้นเป็นอย่างไร
- โยนลูกเต๋า 1 ลูกเต๋า 1 ครั้ง โอกาสที่ขึ้นเป็นอย่างไร
- สมมติมีกางเกงอยู่ 2 ตัวคือ กางเกงขาสั้นและขายาว ส่วนเสื้อมีอยู่ 3 ตัวคือเสื้อสีแดง เสื้อสีเขียวและเสื้อสีขาว จะมีวีการเลือกเสื้อและกางเกงมาใส่เป็นชุดที่แตกต่างกันได้กี่วิธี

เครื่องมือคิด


Show and Share
- นำเสนอวิธีคิดเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
- นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
Brainstorm
- ร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับความน่าจะเป็น
Wall Thinking
- ติดชิ้นงานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
- ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- กระดาษ A4
- สี / ปากกา
- สมุด
- เหรียญบาท
- ลูกเต๋า
- บรรยากาศในชั้นเรียน
วันจันทร์
ชง
- ครูพานักเรียนเล่นเกมกระตุ้นการคิด มุมทแยง
เชื่อม
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น

วันอังคาร
ชง - ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 1 ครั้ง โอกาสที่จะออกหัวและก้อยเป็นอย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนเสนอความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้อง ครูเขียนความคิดเห็นของนักเรียนบนกระดาน 

วันพุธ
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน  เช่น  มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่ อะไรบ้าง” ครูถามนักเรียนต่อว่า เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร?  มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่   
เชื่อม- จากนั้นครูให้นักเรียนขึ้นทำงานรายบุคคล
 - ครูเขียนโจทย์บนกระดานให้นักเรียนเช่น  โยนเหรียญบาท 2 เหรียญ พร้อมกันโอกาสที่ขึ้นเป็นอย่างไร
ชง- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม โยนเหรียญบาท 3 เหรียญ พร้อมกันโอกาสที่ขึ้นเป็นอย่างไร
ชื่อม
- นักเรียนเสนอความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้อง ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน  เช่น  มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่ อะไรบ้าง” ครูถามนักเรียนต่อว่า โยนเหรียญบาท 2 เหรียญ 2 ครั้งโอกาสที่ขึ้นเป็นอย่างไร มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่   จากนั้นครูให้นักเรียนขึ้นทำงานรายบุคคล

วันศุกร์
ชง- ครูเขียนโจทย์บนกระดาน โยนเหรียญบาท 3 เหรียญ 2 ครั้งโอกาสที่ขึ้นเป็นอย่างไร และโยนลูกเต๋า 1 ลูกเต๋า 1 ครั้ง โอกาสที่ขึ้นเป็นอย่างไร นำเสนอวิธีคิดบนกระดาน
-  ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม สมมติมีกางเกงอยู่ 2 ตัวคือ กางเกงขาสั้นและขายาว ส่วนเสื้อมีอยู่ 3 ตัวคือเสื้อสีแดง เสื้อสีเขียวและเสื้อสีขาว จะมีวีการเลือกเสื้อและกางเกงมาใส่เป็นชุดที่แตกต่างกันได้กี่วิธี
เชื่อม
- นักเรียนเสนอความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้อง ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน  เช่น  มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่ อะไรบ้าง คิดอย่างไร” จนทุกคนมองภาพกว้างของโจทย์ปัญหาสถานการณ์ออก
ใช้
- ครูเขียนโจทย์ปัญหาสถานการณ์ ไว้บนกระดานให้นักเรียนทำลงในสมุด พร้อมแสดงวิธีคิด นำเสนอวิธีคิดบนกระดาน
- สร้างโจทย์ปัญหาสถานการณ์ และให้เพื่อนๆแสดงวิธีคิด

ภาระงาน
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา

 - นักเรียนช่วยกันหาวิธีคิดที่แตกต่าง และสร้างสรรค์โจทย์ใหม่
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นและทำใบงาน

ชิ้นงาน

- ใบงาน / โจทย์การคิด

- ชิ้นงานสร้างสรรค์จากกิจกรรมเกมการคิด
- สรุปความเข้าใจในชิ้นงานรูปแบบที่หลากหลาย
ความรู้
เข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับโอกาสและความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้ อีกทั้งยังสามารถนำความเข้าใจไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

ทักษะ
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในรูปแบบโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น   และสามารถสร้างโจทย์ให้ผู้อื่นฝึกคิดได้
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
ทักษะการคิด
- นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์จากแบบรูปที่กำหนดให้ และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ
- นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธีคิดและการนำเสนองานในมิติที่หลากหลาย
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น


นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเรียนรู้กับผู้อื่นอย่างมีความสุข
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ความอดทน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น................................................................

          ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับการทดลองสอนของครูฝึกสอน(ครูหนึ่ง) มาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่ๆ ป.5 จากนั้นจึงได้ย้ายเวลาเรียนเรื่องวงกลมมายังสัปดาห์นี้ด้วย พี่ๆได้ร่วมขับร้องเพลงคณิตฯไปด้วย เกี่ยวกับที่มาของสูตรวงกลม 

โดยพาทำกิจกรรมแปลงร่างวงกลม ให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของรูปร่างในแบบต่างๆ
...จึงนำเข้าสู่บมเพลง "วงกลม"

โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่มทำงานเกี่ยวกับซ้องเพลงดังกล่าว เพื่อนำมาขับร้อง

1 ความคิดเห็น:

  1. ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับการทดลองสอนของครูฝึกสอน(ครูหนึ่ง) มาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่ๆ ป.5 จากนั้นจึงได้ย้ายเวลาเรียนเรื่องวงกลมมายังสัปดาห์นี้ด้วย พี่ๆได้ร่วมขับร้องเพลงคณิตฯไปด้วย เกี่ยวกับที่มาของสูตรวงกลม

    โดยพาทำกิจกรรมแปลงร่างวงกลม ให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของรูปร่างในแบบต่างๆ
    ...จึงนำเข้าสู่บมเพลง "วงกลม"
    โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่มทำงานเกี่ยวกับซ้องเพลงดังกล่าว เพื่อนำมาขับร้อง... และในวันศุกร์ยังมีการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับชีวิต เพื่อความอยู่รอดให้กับพี่ๆ อีกด้วย

    ตอบลบ