เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 4

เป้าหมายความเข้าใจ: นักเรียนเข้าใจและสามารถคาดคะเน หาพื้นที่ของวงกลม นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้
.........................................................
Week
Input
Process
Output
Outcome
4

7-11 พ.ย.59
โจทย์
วงกลม
-พื้นที่

คำถาม
นักเรียนวิธีการคิดอย่างไร ในการหาพื้นที่รูปวงกลม

เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอวิธีคิดเกี่ยวกับวงกลม(พื้นที่)
- นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับวงกลม(พื้นที่)
Brainstorm
- ร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับวงกลม(พื้นที่)
Wall Thinking
- ติดชิ้นงานเกี่ยวกับวงกลม(พื้นที่)
- ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- แผ่นภาพชุดรูปร่างเรขาคณิต(ภาพวงกลม)
- ไม้บรรทัด(ขนาดต่างๆ)
วันจันทร์
กิจกรรม: พื้นที่ของรูปวงกลม
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “รูปวงกลมที่มีรัศมี 10cm จะมีพื้นที่กี่cm^2 ?”
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนตรวจสอบผลเฉลยโดยการวาดรูปกลงกลมลงในกระดาษกราฟที่มีสเกล 1cm 

วันอังคาร
เชื่อมโดยเริ่มต้นด้วยการแบ่งรูปวงกลมออกเป็น ส่วนเท่าๆ กัน และพิจารณาเพียงหนึ่งส่วน

 เชื่อม
คำถาม
1) มีรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินและสีแดงอยู่เท่าไร?
2) ถ้าเราคิดว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสีแดงที่อยู่ตามเส้นรอบวงมีขนาดประมาณ 0.5cm^2 พื้นที่ของเศษหนึ่งส่วนสี่ของรูปวงกลมมีกี่ cm^2
3) พื้นที่ของรูปวงกลมทั้งหมดเป็นกี่ cm^2

วันพุธ
ชง
2. วิธีการคำนวณหาพื้นที่ของรูปวงลม
1) ให้นักเรียนคิดหาวิธีการต่างๆ ที่หลากหลายเกี่ยวกับการใช้รูปวงกลมที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ ที่เท่ากันหลายส่วนจากรัศมี
2) บอกเพื่อนในชั้นเรียนถึงสิ่งที่นักเรียนคิด เพื่อค้นหาพื้นที่วงกลม
--แนวคิดของ นร. 3 คน--


เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างรูปโดยใช้แนวคิดของ (ที่ร่วมกันเลือก ตรวจสอบ)

วันศุกร์
ใช้
3.คำนวณหาพื้นที่รูปวงกลม จากภาพที่ครูกำหนดให้
    คำถาม
1) วงกลมที่มีรัศมียาว 8cm  
2) วงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 12cm

ภาระงาน
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา
 - นักเรียนช่วยกันหาวิธีคิดที่แตกต่าง และสร้างสรรค์โจทย์ใหม่
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นและทำใบงาน

ชิ้นงาน
- ใบงาน / โจทย์การคิด
- ชิ้นงานสร้างสรรค์จากกิจกรรมเกมการคิด
- สรุปความเข้าใจในชิ้นงานรูปแบบที่หลากหลาย
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถคาดคะเน หาพื้นที่ของวงกลม นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้

ทักษะ
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับวงกลม(พื้นที่)ในรูปแบบโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น   และสามารถสร้างโจทย์ให้ผู้อื่นฝึกคิดได้
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับวงกลม(พื้นที่)
ทักษะการคิด
- นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์จากแบบรูปที่กำหนดให้ และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ
- นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธีคิดและการนำเสนองานในมิติที่หลากหลาย
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเรียนรู้กับผู้อื่นอย่างมีความสุข
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ความอดทน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

........................................


1 ความคิดเห็น:

 1. กระบวนหาค่าพายก่อนที่ผู้เรียนจะร่วมกันหาพื้นที่ด้วยวิธีที่หลากหลาย พี่ๆยังไม่ถนัดการหาร ครูจึงทบทวนการหารก่อนการเรียนรู้จึงหาตัวอย่างง่ายพาทุกคนได้ทบทวนในวันพุธ
  _แม้แต่พี่โต้ง พี่อาร์มก็สามารถกระจายจำนวนได้อย่างง่าย เพื่อเชื่อมโยงสู่การหาค่าพาย(pi)
  หลังจากนั้นผมอยากให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์

  เชื่อมโยงเข้าสู่การเรียนรู้การหาพื้นที่วงกลม และเชื่อมโยงเข้าสู่หระบวนการหาความยาวรอบรูป จากกิจกรรมLesson Study
  _พี่ๆเตรียมเชือกและสายวัดมาเพื่อทำกิจกรรมหาค่าพาย(pi) ทราบมาทุกคนแล้ว
  จากนั้นพี่ๆได้ทดลองการแปลงร่างรูปวงกลมให้กลายเป็นรูป 4 เหลี่ยม จะทำอย่างไรได้บ้าง?
  โดยกิจกรรมหลักจะเชื่อมโยงนำสู่กระบวนการหาพื้นที่รูปวงกลมและการหาความยาวรอบรูป จากการแปลงร่างรูปเรขาคณิต

  ตอบลบ