เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 1

เป้าหมายรายสัปดาห์ นักเรียนทบทวนความเข้าใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใคร่ครวญกับสิ่งที่แต่ละคนอยากเรียนรู้เพิ่มเติม
Week
Input
Process
Output
Outcome
1

25-28 ต.ค.59

โจทย์
ทบทบกิจกรรม
-ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
คำถาม
นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องใดบ้างในรายวิชาคณิตฯ และเรื่องใดบ้างที่พี่ๆสนใจอยากเรียนรู้
- เรื่องใดบ้างพี่ๆ อยากทำความเข้าใจเพิ่มเติมในการเรียนรู้ในQuarterนี้

เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอวิธีคิดเกี่ยวกับวิธีคิดการหาคำตอบจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
- นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
Brainstorm
- ร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
Wall Thinking
- ติดชิ้นงานเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
- ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- แผ่นภาพชุดเกม
วันจันทร์ – วันอังคาร
ชง: ครูพานักเรียนเล่นเกมกระตุ้นการคิด ให้นักเรียนหาคำตอบจากโจทย์กล่องของเล่น

นักเรียนร่วมเลนเกม พร้อมนำเสนอวิธีคิด
*เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน และเชื่อมโยงเข้าสู่สาระการเรียนรู้

- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องใดบ้างในรายวิชาคณิตฯ และเรื่องใดบ้างที่พี่ๆสนใจอยากเรียนรู้ ”
เชื่อม
นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้

วันพุธ และ วันศุกร์
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด  “เรื่องใดบ้างพี่ๆ อยากทำความเข้าใจเพิ่มเติมในการเรียนรู้ในQuarterนี้”
ใช้: *นักเรียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนรู้ ในQ.3/59
ภาระงาน
- นักเรียนได้เล่นเกมการคิด
 - นักเรียนช่วยกันหาวิธีคิดที่แตกต่าง และสร้างสรรค์โจทย์ใหม่
- นักเรียนแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนทำใบงาน

ชิ้นงาน
- ชิ้นงานสร้างสรรค์จากกิจกรรมเกมการคิด
- สรุปความเข้าใจ(ก่อนเรียน) ในชิ้นงานรูปแบบที่หลากหลาย
ความรู้
   นักเรียนทบทวนความเข้าใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใคร่ครวญกับสิ่งที่แต่ละคนอยากเรียนรู้เพิ่มเติม
ทักษะ
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น และสามารถสร้างโจทย์ให้ผู้อื่นฝึกคิดได้
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ทักษะการคิด
- นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์จากแบบรูปที่กำหนดให้ และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ
- นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธีคิดและการนำเสนองานในมิติที่หลากหลาย
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำละเข้าใจได้
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเรียนรู้กับผู้อื่นอย่างมีความสุข
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ความอดทน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นภาพบรรยากาศการเรียนรู้ / ชิ้นงาน


       การบ้านช่วงปิดเทอมของพี่ๆ ป.5 จะได้หนังสือเล่มใหญ่ภาคภาษาอังกฤษ SUPER MATH ให้นักเรียนกลับบ้านไปทบทวนความเข้าใจเรื่องเศษส่วนทุกคน(เนื้อหาค่อนข้างเยอะ) แต่เป็นความรู้เริ่มที่พี่ๆ เรียนมาตลอดQuarter 2/59 และมีโจทย์เสริมการบ้านให้ไปหาข้อมูลมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน..

ในชั่วโมงแรกจึงเป็นการทบทวนการบ้านและคุณครูพาพี่ๆ ป.5 เล่นเกมการคิด 2-3 ข้อ

จากนั้น..เห็นพัฒนาการความรับผิดชอบของพี่ๆ หลายคนในการเรียนรู้แต่ละเรื่อง เพื่อพัฒนาของพี่ๆ ช่วงQuarter


ก่อนที่คุณครูจะให้พี่ๆ ป.5 เขียนสรุปองค์ความรู้(ก่อนเรียน) เพื่อทบทวนความเข้าใจ และได้ทราบถึงเรื่องที่พวกเขาสนใจอยากเรียนรู้ในQuarter 3/59 นี้อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น