เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 7

เป้าหมายความเข้าใจ : เข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับโอกาสและความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้ อีกทั้งยังสามารถนำความเข้าใจไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้
................................................................

Week
Input
Process
Output
Outcome
7


28พ.ย.-
ธ.ค.59
โจทย์
โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ

คำถาม
- โยนเหรียญบาท 1 เหรียญ 1 ครั้ง โอกาสที่จะออกหัวและก้อยเป็นอย่างไร
- โยนเหรียญบาท 2 เหรียญ พร้อมกันโอกาสที่ขึ้นเป็นอย่างไร
- โยนลูกเต๋า 1 ลูกเต๋า 1 ครั้ง โอกาสที่ขึ้นเป็นอย่างไร
- สมมติมีกางเกงอยู่ 2 ตัวคือ กางเกงขาสั้นและขายาว ส่วนเสื้อมีอยู่ 3 ตัวคือเสื้อสีแดง เสื้อสีเขียวและเสื้อสีขาว จะมีวีการเลือกเสื้อและกางเกงมาใส่เป็นชุดที่แตกต่างกันได้กี่วิธี

เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอวิธีคิดเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
- นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
Brainstorm
- ร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
Wall Thinking
- ติดชิ้นงานเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ

- ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- กระดาษ A4
- สี / ปากกา
- สมุด
- เหรียญบาท
- ลูกเต๋า
- บรรยากาศในชั้นเรียน
วันจันทร์
ชง
ครูพานักเรียนเล่นเกมการคิด กล่องของเล่น

เชื่อม
- นักเรียนร่วมแสดงวิธีคิด พร้อมกับอธิบายวิธีคิดต่อครูและเพื่อนๆ

วันอังคาร
ชง
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม โยนเหรียญ 3 เหรียญพร้อมกัน
 3 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้
- ออกก้อยอย่างน้อย 1 เหรียญ
- ออกหัวทั้ง 3 เหรียญ
- ออกหัวและออกก้อยจำนวนเท่ากัน
- มีจำนวนที่ออกหัวมากกว่าจำนวนที่ออกก้อย
เชื่อม
-  นักเรียนเสนอความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้อง ครูเขียนความคิดเห็นของนักเรียนบนกระดาน
ชง
รูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน  เช่น  มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่ อะไรบ้าง” ครูถามนักเรียนต่อว่า เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร?  มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่   จากนั้นครูให้นักเรียนขึ้นทำงานรายบุคคล


วันพุธ
ใช้
- ครูเขียนโจทย์บนกระดานให้นักเรียนเช่น  ทอดลูกเต๋า 2 ลูก พร้อมกันจงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้
- ขึ้นแต้มรวมกันเป็น 7
- ขึ้นแต้มต่างกัน 2
- ขึ้นแต้มรวมกันไม่น้อยกว่า 2
- ขึ้นแต้มรวมกันไม่เกิน 9
- ขึ้นแต้มบนหน้าลูกเต๋าทั้งสองเหมือนกัน
ชง
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกแก้วสีแดง ขาว ฟ้า ม่วง สีละลูกสุ่มหยิบขึ้นมาสองลูกพร้อมกัน   ความน่าจะเป็นที่จะหยิบไม่ได้สีแดงพร้อมกับสีขาวเป็นเท่าไร
เชื่อม
- นักเรียนเสนอความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้อง ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน  เช่น  มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่ อะไรบ้าง” ครูถามนักเรียนต่อว่า ต้องการจัดการแข่งฟุตบอลแบบพบกันทั้งหมดรอบแรกของทีม ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนามและมาเลเซีย จะสามารถจัดได้ทั้งหมดกี่แบบ นักเรียนเสนอความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้อง ครูใช้คำถามกระตุ้นนักเรียน เช่น มีใครคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนหรือไม่  
 จากนั้นครูให้นักเรียนขึ้นทำงานรายบุคคล


วันศุกร์
ใช้
- ครูเขียนโจทย์ปัญหาสถานการณ์ ไว้บนกระดานให้นักเรียนทำลงในสมุด พร้อมแสดงวิธีคิด
เชื่อม- นำเสนอวิธีคิดบนกระดาน
ใช้- สร้างโจทย์ปัญหาสถานการณ์ และให้เพื่อนๆแสดงวิธีคิด

ภาระงาน
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา

 - นักเรียนช่วยกันหาวิธีคิดที่แตกต่าง และสร้างสรรค์โจทย์ใหม่
- นักเรียนแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนทำใบงาน

ชิ้นงาน

- ใบงาน / โจทย์การคิด

- ชิ้นงานสร้างสรรค์จากกิจกรรมเกมการคิด
- สรุปความเข้าใจในชิ้นงานรูปแบบที่หลากหลาย
ความรู้
   เข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับโอกาสและความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้ อีกทั้งยังสามารถนำความเข้าใจไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

ทักษะ
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในรูปแบบโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น   และสามารถสร้างโจทย์ให้ผู้อื่นฝึกคิดได้
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
ทักษะการคิด
- นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์จากแบบรูปที่กำหนดให้ และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ
- นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธีคิดและการนำเสนองานในมิติที่หลากหลาย
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเรียนรู้กับผู้อื่นอย่างมีความสุข
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ความอดทน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

................................................................

    พี่ ป.5 ได้สรุปบทเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม "คณิตฯกับความอยู่รอด" ที่เข้ามาสอนโดยคุณพ่อพี่น้ำมนตร์ เรียนรู้ด้วยกันในวันศุกร์ที่ผ่านมา
    ด้วยรูปแบบชิ้นงานที่หลากหลาย เช่น Mind mapping, Web, อินโฟรกราฟิก ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอดองค์ความรู้กันได้อย่างต็มที่..    ก่อนที่ครูจะให้โจทย์การคิด สถานการณ์กบพี่ๆ ป.5 ไปฝึกทำท้ายชั่วโมง
 และนำมาแลกเปลี่ยนกับคุณครูเพื่อ ตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง..


1 ความคิดเห็น:

  1. พี่ ป.5 ได้สรุปบทเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม "คณิตฯกับความอยู่รอด" ที่เข้ามาสอนโดยคุณพ่อพี่น้ำมนตร์ เรียนรู้ด้วยกันในวันศุกร์ที่ผ่านมา
    ด้วยรูปแบบชิ้นงานที่หลากหลาย เช่น Mind mapping, Web, อินโฟรกราฟิก ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอดองค์ความรู้กันได้อย่างต็มที่..

    ก่อนที่ครูจะให้โจทย์การคิด สถานการณ์กบพี่ๆ ป.5 ไปฝึกทำท้ายชั่วโมง
    และนำมาแลกเปลี่ยนกับคุณครูเพื่อ ตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง..

    ตอบลบ