เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 5

เป้าหมายความเข้าใจนักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการหาพื้นที่ของรูปวงกลม(ในรูปแบบที่หลาหลาย) นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้
.............................................................
Week
Input
Process
Output
Outcome
5

14-18 พ.ย.59
โจทย์
วงกลม
-พื้นที่(ต่อ)

คำถาม
-  นักเรียนวิธีการคิดอย่างไร? ในการหาพื้นที่รูปวงกลม

เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอวิธีคิดเกี่ยวกับวงกลม(พื้นที่)
- นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับวงกลม(พื้นที่)
Brainstorm
- ร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับวงกลม(พื้นที่)
Wall Thinking
- ติดชิ้นงานเกี่ยวกับวงกลม(พื้นที่)
- ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- แผ่นภาพชุดรูปร่างเรขาคณิต(ภาพวงกลม)
- ไม้บรรทัด(ขนาดต่างๆ)
วันจันทร์
ชง
ครูพานักเรียนเล่นเกมการคิด
เชื่อม
- นักเรียนร่วมแสดงวิธีคิด พร้อมกับอธิบายวิธีคิดต่อครูและเพื่อนๆ

วันอังคาร
กิจกรรม: พื้นที่ของรูปวงกลม (ต่อ)
ชง
    จากรูปแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางของ

วันพุธ
เชื่อม- วิธีคิดของนักเรียน
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “วงกลม ยาว 4cm วงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 8cm?”
1) ให้นักเรียนหาเส้นรอบวงและพื้นที่ของรูปวงกลมแต่ละรูป
2) เส้นผ่านศูนย์กลางของรูป เป็น 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปเส้นรอบวงและพื้นที่ของรูป จะมากกว่ารูป กี่เท่า
เชื่อมครูนำรูปมาให้นักเรียนสังเกต(ด้านล่าง) แสดงรูปวงกลมที่มีรัศมี 6cm ที่ถูกตัดตามเส้นผ่านศูนย์กลาง

วันศุกร์
ชง - ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด 
1) ความยาวเส้นโค้งจาก ไป B
2) เส้นรอบวงและพื้นที่ของรูปครึ่งวงกลมนี้

เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นรูปด้านขวาแสดงส่วนหนึ่งของวงกลมที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้าน
ยาว 10cm ได้พอดี
ใช้
จงหาสิ่งต่อไปนี้
1)ความยาวของเส้นโค้งจาก ไป B
2)พื้นที่ของส่วนที่ระบายสี
ภาระงาน

- นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา

 - นักเรียนช่วยกันหาวิธีคิดที่แตกต่าง และสร้างสรรค์โจทย์ใหม่
- นักเรียนแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนทำใบงาน

ชิ้นงาน

- ใบงาน / โจทย์การคิด

- ชิ้นงานสร้างสรรค์จากกิจกรรมเกมการคิด
- สรุปความเข้าใจในชิ้นงานรูปแบบที่หลากหลาย
ความรู้
   นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการหาพื้นที่ของรูปวงกลม(ในรูปแบบที่หลาหลาย) นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้

ทักษะ
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับวงกลม(พื้นที่)ในรูปแบบโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น   และสามารถสร้างโจทย์ให้ผู้อื่นฝึกคิดได้
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับวงกลม(พื้นที่)
ทักษะการคิด
- นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์จากแบบรูปที่กำหนดให้ และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ
- นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธีคิดและการนำเสนองานในมิติที่หลากหลาย
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น


นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเรียนรู้กับผู้อื่นอย่างมีความสุข
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ความอดทน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


................................................


1 ความคิดเห็น:

 1. _กิจกรรมเรื่องวงกลมยังคงต่อเนื่อง แต่ในสัปดาห์นี้ครูหนึ่ง(นศ.ฝึกสอน)มาร่วมเรียนรู้และออกแบบกิจกรรม เพื่อนำสู่ความเข้าใจของพี่ๆป.5 เกี่ยวกับ 'พื้นที่' โดยครูหนึ่งเตรียมกิจกรรมไว้ 2 ชั่วโมง ดังนี้
  ชั่วโมงที่1:- เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของขนาดพื้นที่ กับการหาพื้นที่(ไม่ถ่องจำสูตร)
  ชั่วโมงที่2:- ให้นักเรียนหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปว่าวและสี่เหลี่ยมคางหมู
  และAAR ครูหนึ่งได้ร่วมเรียนรู้กระบวนการlesson study ไปพร้อมกับครูพี่ๆ ที่โรงเรียน

  โดยการหาพื้นที่ของวงกลม ก็เชื่อมโยงเป็น 1 ในกิจกรรมนั้น แต่อาจจะต้องลุ่มลึกกว่า เพื่อตอนนี้พี่ๆทราบค่าพาบ(pi)มาก่อนแล้ว

  ตอบลบ