เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 2

เป้าหมายความเข้าใจนักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายรูปร่างของวงกลม นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
2

31 ต.ค. -พ.ย.59
โจทย์
วงกลม

คำถาม
ระยะทางที่เกิดขึ้นของการหมุนแต่ละวงจนครบแล้วนั้น มีความสัมพันธ์กับอะไร

เครื่องมือคิด
Show and Share
- นำเสนอวิธีคิดเกี่ยวกับวงกลม
- นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับวงกลม
Brainstorm
- ร่วมกันคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับวงกลม
Wall Thinking


- ติดชิ้นงานเกี่ยวกับวงกลม

- ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- แผ่นภาพชุดรูปร่างเรขาคณิต(ภาพวงกลม)
- ไม้บรรทัด(ขนาดต่างๆ)
วันจันทร์
ชง- ครูนำกระดาษตัดแผ่นกระดาษแข็งเพื่อทำบัตรวงกลม a, b และ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 10 เซนติเมตร 20 เซนติเมตร 30 เซนติเมตร ตามลำดับ

- ครูสาธิตการหมุนวงกลมแต่ละวงไปจนครบ 1 รอบ และให้นักเรียนสังเกตระยะทางที่เกิดจาการหมุนวงกลมแต่ละวงนั้น

วันอังคาร
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ระยะทางที่เกิดขึ้นของการหมุนแต่ละวงจนครบแล้วนั้น มีความสัมพันธ์กับอะไร?”
เชื่อม
 - ให้นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันพุธ
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “ให้นักเรียนประมาณค่าทางที่วงกลมขนาดเส้นศูนย์กลางยาว 40cm หมุนครบ 1 รอบ ว่าจะมีระยะทางกี่cm?”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมตรวจสอบการประมาณค่าของตนเอง

วันศุกร์
ใช้
- นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมกับเส้นรอบวง

ภาระงาน
- นักเรียนทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องที่ผ่านมา
 - นักเรียนช่วยกันหาวิธีคิดที่แตกต่าง และสร้างสรรค์โจทย์ใหม่
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นและทำใบงาน

ชิ้นงาน
- ใบงาน / โจทย์การคิด
- ชิ้นงานสร้างสรรค์จากกิจกรรมเกมการคิด
- สรุปความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ในชิ้นงานรูปแบบที่หลากหลาย
ความรู้
   นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายรูปร่างของวงกลม นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้

ทักษะ
ทักษะการแก้ปัญหา
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับวงกลมในรูปแบบโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น  และสามารถสร้างโจทย์ให้ผู้อื่นฝึกคิดได้
ทักษะการสื่อสาร / การให้เหตุผล
การมีส่วนร่วมในการแสนอความคิดเห็น ในวิธีคิดที่แปลกใหม่ การอภิปรายเกี่ยวกับวงกลม
ทักษะการคิด
- นักเรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์จากแบบรูปที่กำหนดให้ และถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจ
- นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธีคิดและการนำเสนองานในมิติที่หลากหลาย
ทักษะการมองเห็นแบบรูป(pattern)
นักเรียนสามารถนำเสนอความเข้าใจผ่านแบบรูปและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่เกิดจากทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยออกแบบวิธีคิด ร่วมปรึกษาความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆ ช่วยเหลือกันและกันในการเรียนรู้ สร้างโจทย์ใหม่ให้ผู้อื่นฝึกทำและเข้าใจได้
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ร่วมเรียนรู้กับผู้อื่นอย่างมีความสุข
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ความอดทน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ / ภาพชิ้นงาน

_พื้นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของรูปวงกลม ความเชื่อมโยงเห็นส่วนต่างๆของวงกลม เพื่อให้พี่ๆเห็นภาพทั้งหมดของวงกลมซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้ของพี่ๆ ป.5 เพราะเป็นเพียงการทบทวนองค์ความรู้เดิมที่พี่ๆมีอยู่แล้ว

 ก่อนนำสู่กระบวนการสอนเพื่อนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 'การหาพื้นที่' และ 'การหาความยาวรอบรูป' เมื่อทราบเกี่ยวกับวงกลมมาเวพี่ๆได้สำรวจรอบตึกประถมว่ามีสิ่งใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับวงกลม


 และเชื่อมโยงกับส่วนที่พี่ๆ มีฐานความรู้วงกลมมาอยู่บ้างแล้ว เชื่อมโยงเข้าสู่การเรียนรู้การหาพื้นที่วงกลม และเชื่อมโยงเข้าสู่หระบวนการหาความยาวรอบรูป จากกิจกรรมLesson Study


 _พี่ๆเตรียมเชือกและสายวัดมาเพื่อทำกิจกรรม (โยงไปสู่กิจกรรมในสัปดาห์หน้า เพราะมีกิจกรรมผู้ปกครองอาสามาเพิ่ม) พี่ๆจะเตรียมอุปกรณ์มาร่วมกันทำอีกครั้ง

1 ความคิดเห็น:

  1. _พื้นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของรูปวงกลม ความเชื่อมโยงเห็นส่วนต่างๆของวงกลม เพื่อให้พี่ๆเห็นภาพทั้งหมดของวงกลมซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้ของพี่ๆ ป.5 เพราะเป็นเพียงการทบทวนองค์ความรู้เดิมที่พี่ๆมีอยู่แล้ว
    ก่อนนำสู่กระบวนการสอนเพื่อนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 'การหาพื้นที่' และ 'การหาความยาวรอบรูป' เมื่อทราบเกี่ยวกับวงกลมมาเวพี่ๆได้สำรวจรอบตึกประถมว่ามีสิ่งใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับวงกลม

    และเชื่อมโยงกับส่วนที่พี่ๆ มีฐานความรู้วงกลมมาอยู่บ้างแล้ว เชื่อมโยงเข้าสู่การเรียนรู้การหาพื้นที่วงกลม และเชื่อมโยงเข้าสู่หระบวนการหาความยาวรอบรูป จากกิจกรรมLesson Study

    _พี่ๆเตรียมเชือกและสายวัดมาเพื่อทำกิจกรรม (โยงไปสู่กิจกรรมในสัปดาห์หน้า เพราะมีกิจกรรมผู้ปกครองอาสามาเพิ่ม) พี่ๆจะเตรียมอุปกรณ์มาร่วมกันทำอีกครั้ง

    ตอบลบ